مهلت ثبت نام و ارسال مدارک کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسی انجمن، با مجوز کمیسیون وزارت، لغایت 26 آبان تمدید گردید. http://irmia.ir/link-4/deadline