اعضای هیأت مدیره و بازرسین

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیسمتدانشگاه/سازمانایمیل
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگیدکترای انفورماتیک پزشکیرئیس انجمنعلوم پزشکی کرمانkambizb321@gmail.com
دکتر رضا ربیعیدکترای انفورماتیک پزشکیدبیر علمی انجمنعلوم پزشکي شهيد بهشتي R.Rabiei@sbmu.ac.ir
دکتر لیلا احمدیاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو هیات مدیرهعلوم پزشکی کرمانAhmadianle@yahoo.com
دکتر امید پورنیکدکترای انفورماتیک پزشکیعضو هیات مدیرهعلوم پزشکی ایرانpournik@gmail.com
دکتر شراره نیاکاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو هیات مدیرهعلوم پزشکی تهرانsh-rniakank@sina.tums.ac.ir
دکتر علیرضا آتشیدکترای انفورماتیک پزشکیعضو علی البدلعلوم پزشکی تهرانsmatashii@gmail.com
دکتر شهرام طماسبیاندکترای انفورماتیک پزشکیعضو علی البدل علوم پزشکی شهرکردstahmasebian@gmail.com
دکتر حسن وکیلی ارکیدکترای انفورماتیک پزشکیبازرس انجمنعلوم پزشکی مشهدvakilih@mums.ac.ir
دکتر مسعود امن زادهدکترای انفورماتیک پزشکیبازرس علی البدلعلوم پزشکی شهید بهشتیamanzadeh.m@gmail.com