درباره ما

انجمن انفورماتیک پزشکی ایران با اهداف علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی در حوزه ی میان رشته ای انفورماتیک پزشکی و حوزه های مربوطه ایجاد شده است. جهت نیل به این اهداف، انجمن انفورماتیک پزشکی اقدامات و فعالیتهای زیر را به عمل می آورد:

  1. ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه هاي گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
  2. همکاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم،تحقیقات و فناوري، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمانهایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند به منظور برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی
  3. تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی، موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی و علوم میان رشته ای مرتبط
  4. ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
  5. ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی و درمانی
  6. تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی
  7. برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
  8. فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان
  9. مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن
  10. جلب حمایت نهادهای بین المللی براي انجام فعالیت های علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور