بدینوسیله از همکاران گرامی که مطابق بر مفاد اساسنامه انجمن و اصلاحات اخیر آن شرایط عضویت در هیأت مدیره انجمن را دارند تقاضا می شود در منوی کمیته انتخابات، فایل های لازم را دریافت نموده و مطابق دستورالعمل های موجود، نسبت به تکمیل مدارک و ارسال آنها از طریق ایمیل اختصاصی کمیته انتخابات، قبل از اتمام موعد اعلام شده اقدام نمایند.