لطفاً متن آگهی را در تصویر و فایل pdf زیر ملاحظه نمایید

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده.pdf