لطفاً متن آگهی را در تصویر و فایل pdf زیر ملاحظه نمایید


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول