اطلاعیه 23 مهر


تکمیل درخواست عضویت انجمن

همکاران محترمی که تقاضای عضویت در انجمن را منطبق بر فصل سوم، ماده هشت، اساسنامه دارند، لطفاً در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق عضویت به شرح زیر اقدام نمایند. مطابق ماده 10 اساسنامه در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالانه، عضویت فرد خاتمه می یابد.

حق عضویت سالانه برای تمامی انواع عضویت، مبلغ 500 هزار ریال (50000 تومان) به صورت علی الحساب می باشد. 

لطفاً تا زمانی که درگاه پرداخت داخل سایت قابل استفاده شود، اعضای محترم با استفاده از همراه بانک یا دستگاه ATM یا حواله بانکی یا قبض فیزیکی، به حساب شماره 4961979334 به نام انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران نزد بانک ملت - تهران، شعبه پل رومی، کد 65235 واریز فرموده و تصویر فیش یا رسید مربوطه را با ذکر نام و نام خانوادگی عضو متقاضی، منحصراً به آدرس ایمیل irmia.info@gmail.com ارسال نموده و از ارسال فیش به سایر روش ها خودداری نمایند.
کد شبا: IR37-0120-0000-0000-4961-9793-34
کد بدون IR شبا: 370120000000004961979334

در صورتی که متعاقباً تغییری در حق عضویت سالانه صورت پذیرد، این موضوع به شکل مقتضی به تمامی اعضاء محترم اعلام خواهد شد.


هیچ فیلدی ایجاد نشده.