مجمع عمومی

اصلاحیه تاریخ مجمع عمومی با دستور جلسه انتخابات

/majma1402-04

بدینوسیله متن خبر قبلی مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن با دستور جلسه انتخابات الکترونیکی به شرح تصویر زیر اصلاح می گردد: تاریخ انتخابات روز چهارشنبه 4 بهمن 1402 از ساعت 00:15 الی 23:45 در سامانه انتخابات الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی وبدا. برای دیدن جزئیات روی عنوان خبر کلیک کنید.