مجامع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده انجمن - نوبت اول

/majma1402-1

دعوتنامه بازرس اصلی انجمن و تأیید رئیس هیأت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن با حضور اعضای پیوسته با دستور جلسه «تصویب اصلاحات پیشنهادی برخی از مفاد اساسنامه انجمن» برای تاریخ چهارشنبه 26 مهرماه 1402 از ساعت 11:00 الی 13:30 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران و آنلاین همزمان - برای دیدن جزئیات روی عنوان خبر کلیک کنید