لیست رشته های مجاز

برای عضویت در انجمن علمی انفورماتیک پزشکی، تنها رشته های زیر مورد تایید می باشد.

ردیفکد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
11118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
21462انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشدMedical Informatics
31479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
41932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
519325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
61959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics