مجمع

دعوت برای شرکت در مجمع عمومی عادی با دستور جلسه انتخابات

/majma1402-3

دعوتنامه هیأت مدیره انجمن برای برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن (نوبت اول) با حضور اعضای پیوسته با دستور جلسه انتخابات الکترونیکی هیأت مدیره و بازرس برای تاریخ پنج شنبه ۲۸ دی ماه 1402 از ساعت ۰۰:۱۵ الی ۲۳:۴۵ در سامانه انتخابات الکترونیکی کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - برای دیدن جزئیات روی عنوان خبر کلیک کنید